Konkurs rozstrzygnięty!

Serdecznie dziękujemy wszystkim Klientom, którzy wzieli udział w konkursie oraz świętowali z nami w tym szczególnym dla nas dniu.

Zapraszamy na kolejną edycję już w przyszłym roku.

Studio mebli, projektowanie kuchni, kuchnie na wymiar, meble na wymiar, meble kuchenne, Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs, organizowany jest przez Organizatora w terminie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. (dalej: „Konkurs”).
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs, w szczególności określa warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu (dalej: „Regulamin”).
 3. Organizatorem Konkursu „Wygraj Fiata 500 na 25-lecie Fama Design” jest FAMA DESIGN Julian Słomka i Maciej Soniechowski spółka jawna z siedzibą w Gdańsku, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”. Partnerem Konkursu, dbającym o jego przebieg i prawidłowość jest Aplauz Agnieszka Mach – Skowrońska z siedzibą przy. Ul. Jodłowej 1/2, 81-524 Gdynia, NIP: 586-213-56-63 zwana w dalszej części regulaminu „Partnerem”.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch lokalizacjach Organizatora w Galerii Metropolia w salonie Fama Design, ul. Kilińskiego 4, 80-452 Gdańsk oraz w salonie firmowym Fama Design w Gdyni, ul. Władysława IV 46-48.
 5. Fundatorem nagród w Konkursie jest: Fama Design.
 6. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na pobyt stały lub tymczasowy, która na dzień zgłoszenia się do Konkursu będzie miała ukończone 18 lat (osoba pełnoletnia).
 7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Partnera Konkursu, jak również podwykonawcy wykonujący dla Organizatora i Partnera Konkursu czynności i usługi związane z Konkursem oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
 8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 9. Konkurs trwa od 1.03.2019 do 30.11.2019r. do godziny 18:00. Finał Konkursu oraz wyłonienie Zwycięzców odbędzie się 6 grudnia o godz. 15:00 w Galerii Metropolia przy ul. Kilińskiego 4 w Gdańsku.
 10. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w salonach Organizatora w których odbywa się Konkurs i o których mowa w Punkcie I ust. 4.
 11. Urny konkursowe będą opieczętowane i zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowołane.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w każdym czasie postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawa lub innych nieprzewidzianych zdarzeń mających istotny wpływ na przeprowadzenie Konkursu.
 13. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przedstawionych w niniejszym regulaminie.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, o których mowa w punkcie I ust. 6, które w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. do godz. 18:00 zrealizują zabudowę z montażem ( z wyłączeniem zestawów kuchennych oraz AGD) za kwotę min. 8000 zł brutto w ramach jednej transakcji w jednym z salonów Fama Design oraz dokonają zgłoszenia do udziału w Konkursie poprzez:
  • okazanie pracownikowi Fama Design dowodu zakupu zabudowy z montażem (potwierdzenie przelewu na konto Organizatora, potwierdzenia KP, paragonu/paragonów lub faktury/faktur zwanych dalej „Dowód Zakupu” lub „Dowody Zakupu”).
  • Odbiór kuponu Konkursowego
  • wypełnienie kuponu z danymi osobowymi zgodnymi z dokumentem tożsamości (imię, nazwisko, adres zamieszkania), wpisaniem numeru dowodu zakupu/ numeru umowy, daty podpisania umowy, kwoty wartości z umowy oraz odpowiedzi na pytanie Konkursowe: Ile paragonów/faktur łącznie wystawiła Fama Design w roku 2018? Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie.
  • wrzucenia prawidłowo wypełnionego kuponu do urny przy obecności pracownika Organizatora Konkursu.
 2. Potwierdzeniem dokonania zakupów, na warunkach uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie będzie Dowód Zakupu wydany przez którykolwiek z salonów Fama Design na kwotę co najmniej 8000 złotych brutto. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zachowania Dowodu Zakupu do czasu rozstrzygnięcia Konkursu.
 3. Do jednego Dowodu Zakupu o minimalnej kwocie 8000 zł brutto przysługuje wydanie tylko jednego Kuponu Konkursowego.
 4. W Konkursie biorą udział Dowody Zakupu z wyjątkiem zestawów kuchennych oraz AGD.
 5. Dowodów zakupu na mniejsze kwoty nie można łączyć celem uzyskania kwoty minimalnej, o której mowa w ust 1.
 6. Uczestnik Konkursu może wziąć w nim udział wielokrotnie, posiadając więcej niż jedną umowę na realizację usługi u Organizatora.

III. NAGRODY

Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagrody”) są:

 1. Nagroda nr I – FIAT 500 o łącznej wartości katalogowej 37 600,00 zł brutto, dodatkowo fundator zapewnia nagrodę pieniężną celem uiszczenia podatku, która zostanie pobrana i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Nagroda nr II – Woucher do Akademii kulinarnej K5
 3. Nagroda nr III - Woucher do Akademii kulinarnej K5
 4. Nagroda nr IV - dyfuzor zapachowy marki Elica
 5. Nagroda nr V - dyfuzor zapachowy marki Elica
 6. Nagroda nr VI Zestaw noży

IV. ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD

 1. Nagrody określone w punkcie III wygrywają osoby, które zadeklarowały na kuponie najbliższą stanu faktycznego liczbę wystawionych paragonów w roku 2018 przez Fama Design, a także będą osobiście obecne podczas ogłaszania wyników Konkursu wraz z Dowodem Zakupu, który był zarejestrowany w Konkursie.
 2. W sytuacji jeśli więcej osób zadeklarowało taką samą liczbę wystawionych paragonów przez Fama Design w 2018 roku, nagrodę wygrywa osoba, która posiada Dowód Zakupu na wyższą kwotę .
 3. W sytuacji jeśli więcej osób posiada Dowód Zakupu z taką samą kwotą, nagrodę wygrywa osoba, której dowód zakupu posiada wcześniejszą datę realizacji.
 4. Informacja o ilości zamówionych kuchni z montażem w roku 2018 zostanie zdeponowana w Biurze firmy Fama Design.
 5. W Konkursie biorą udział wyłącznie oryginalne Kupony. Kupony podrobione, przerobione, pokolorowane, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności lub treści, nie uprawniają do otrzymania nagrody.
 6. Warunkiem przyznania nagrody jest osobista obecność Uczestnika w trakcie finału konkursu. Za Zwycięzcę może być uznana tylko ta osoba której dane osobowe są umieszczane na prawidłowo wypełnionym Kuponie, wyłonionym w sposób wskazany powyżej. Imiona i nazwiska wygranych osób będą wyczytywane trzykrotnie, od ostatniego wywołania czas oczekiwania na osobę wygraną nie będzie dłuższy niż 2 minuty. Zwycięzca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, a następnie właściwego Dowodu Zakupu.
 7. Jeżeli zwycięzca nie zgłosi się do osoby prowadzącej finał konkursu w ciągu 2 minut od ostatniego wyczytania lub nie będzie posiadała Dowodu Zakupu i/lub dokumentu potwierdzającego tożsamość, wyłanianie zwycięzców będzie trwało dalej, aż do momentu w którym Uczestnik spełni wszystkie warunki określone Regulaminem. Czynnikiem dyskwalifikującym wygrany kupon jest: brak imienia lub brak nazwiska, adres niezgodny z adresem wpisanym do dokumentu potwierdzającego tożsamość, brak daty dokonania zakupów, brak kwoty za którą dokonano zakupy, brak numeru Dowodu Zakupu i brak podpisu pod oświadczeniem wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
 8. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest w ciągu 14 dni do stawiennictwa w siedzibie Fama Design w Galerii Metropolia celem odebrania nagrody oraz zawarcia z Fundatorem nagrody umowy o przeniesienie własności samochodu, o którym mowa w pkt III, i przestrzegania warunków umowy przez cały okres jej trwania, a w szczególności niezbywania samochodu przez okres 1 roku od dnia otrzymania nagrody, a także niedokonywania zmian w wyglądzie samochodu przez okres trwania umowy. Wygląd zewnętrzny samochodu jest do wglądu w Galerii Metropolia przez okres trwania Konkursu.
 9. Wskutek nieodebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania nagrody.
 10. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
 11. Nagrody do czasu ich wydania Zwycięzcy Konkursu stanowią własność Fundatora.

V. DANE OSOBOWE I PRAWO DO KORZYSTANIA Z WIZERUNKU

 1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora, w szczególności w celach marketingowych, obejmujące przesyłanie informacji drogą pocztową. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Organizator – Fama Design i Partner - Aplauz Group.
 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
 3. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas realizacji Konkursu bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, wyłącznie w celu promocji Konkursu przez Organizatora.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej skutkuje utratą prawa do nagrody.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Z uwagi na to, iż Uczestnik konkursu jest osoba fizyczną, uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do udziału w niniejszym konkursie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Organizator informuje, że :

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Organizator – FamaDesign i Partner Aplauz Group
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, +48 58 380-14-44;
 3. Dane osobowe Uczestnika konkursu przechowywane będą do momentu rozstrzygnięcia Konkursu.
 4. Uczestnik konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych , prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
 5. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 6. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika konkursu ma charakter dobrowolny, ale jest konieczna do wzięcia udziału w konkursie.

VIII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie przez cały czas trwania Konkursu i w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu tj. do 20 grudnia 2019 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Partnera Konkursu – Aplauz Group.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacja powinna być przesyłana drogą elektroniczną, pod e-mail: biuro@aplauzgroup.pl Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Organizator rozpatrzy i powiadomi drogą elektroniczną osobę zgłaszająca reklamacje o uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu reklamacji.

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z regulaminem.
 2. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników Konkursu w żadnym przypadku nie przekroczy wartości i liczby nagród określonych w regulaminie i obejmuje wyłącznie winę umyślną.
 3. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z warunkami regulaminu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody przez Zwycięzcę Konkursu z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem zawinionej przez Organizatora lub osoby, za działania i zaniechania której Organizator odpowiada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.
 6. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu, a materiały reklamowe i promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny.
 8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagród i terminów rozstrzygnięcia Konkursu, a nawet odwołania w przypadku zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 9. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora, nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 2009 r. Nr 201 poz. 1540).

Szanowni Państwo, jeśli spełniacie Państwo warunki regulaminu a nie posiadacie Państwo kuponu, prosimy o kontakt celem umówienia się na odbiór kuponu.

ZarejestrujStudio mebli, projektowanie kuchni, kuchnie na wymiar, meble na wymiar, meble kuchenne, Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
ZGODA